Wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2015

Alle werkgevers in Nederland krijgen te maken met ingrijpende veranderingen in het arbeidsrecht, die deels al ingaan op 1 januari 2015. Bent u er klaar voor?
 
Wijzigingen per 1 januari 2015 
In tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een duur korter dan zes maanden mag voortaan geen proeftijd meer worden afgesproken. Dat mag alleen nog bij contracten die langer dan zes maanden duren.
 
Ook de regeling rondom het concurrentiebeding verandert ingrijpend. Bij tijdelijke contracten is het opnemen van een concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, behalve wanneer er gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die dit rechtvaardigen. Dit zal dan zorgvuldig geformuleerd moeten worden rekening houdend met de situatie.
 
Bovendien komt er een nieuwe wettelijke aanzegtermijn (informatieplicht). Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer moet de werkgever een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst en onder welke voorwaarden er wordt voortgezet. Als de werkgever dit niet doet, wordt hij schadeplichtig en is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag aan salaris over één maand en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato. U doet er dus verstandig aan 
om op tijd te inventariseren welke tijdelijke contracten er gaan aflopen.
 
Kortom: ingrijpende wijzigingen die alle werkgevers in Nederland raken. In verband met de aankomende wijzigingen per 1 januari 2015 is het belangrijk dat u hiermee waar mogelijk al rekening houdt.