Algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht

Geldend vanaf 1 maart 2023

Definities

BAAS: Letizia M. Baas Arbeidsvoorwaarden/P&O, gevestigd aan het Joan Mauritsplein 24 te (2051 LR) Overveen (KvK Amsterdam: 34087881);
OPDRACHTGEVER: Degene die met BAAS contracteert, aan wie BAAS offreert of anderszins haar diensten aanbiedt.

1. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding die volgt uit het verlenen van een opdracht van Opdrachtgever aan BAAS, behoudens wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
1.2 Ontkrachting De opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte van BAAS wordt geaccepteerd door Opdrachtgever. Aanvaarding vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst van opdracht, uiterlijk binnen de termijn die in de overeenkomst van opdracht is genoemd.
1.3 Opdrachtgever accepteert deze voorwaarden voor zichzelf, eventueel alsmede voor zijn/haar rechtsopvolg(st)er(s).

2. Algemeen

2.1 BAAS, biedt zelf diensten aan, zoals adviserings- en onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en pensioen, P&O advies bij fusies, reorganisaties en overnames, het bijhouden en doorvoeren van wettelijke wijzigingen.
2.2 BAAS is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Binnen de gemaakte afspraken bepaalt BAAS zelf hoe, waar en wanneer zij het overeengekomen resultaat zal verwezenlijken en/of de overeengekomen diensten zal verrichten.
2.3 De persoon die namens Opdrachtgever optreedt heeft geen toezichthoudende of leidinggevende positie jegens BAAS.
2.4 Deze algemene voorwaarden veronderstellen een overeenkomst tot opdracht ex artikel 7:400 BW. Iedere aanspraak op een arbeidsovereenkomst ex de artikelen 7:610 en verder BW wordt zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan uitgesloten.
2.5 Opdrachtgever zal de voor haar uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden.
2.6 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van Opdrachtgever, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en BAAS zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Verplichtingen partijen

3.1 Offertes van BAAS zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door BAAS heeft verstrekt.
3.2 BAAS zal zich inspannen de overeenkomst met Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. BAAS staat evenwel niet in voor het bereiken van het eventueel beoogde resultaat.
3.3 Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door BAAS verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan BAAS te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan BAAS verstrekte gegevens en informatie

4. Opdracht en vergoeding

4.1 Aan BAAS gegeven opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. BAAS zal de met Opdrachtgever gemaakte afspraken (c.q. de door BAAS uit te voeren opdracht) steeds schriftelijk vastleggen.
4.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat een prijsverhoging van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen partijen.
4.3 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van BAAS. Reisuren en verreden kilometers, kunnen eveneens in rekening worden gebracht. De door BAAS gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden, tenzij anders overeengekomen, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.4 De over het honorarium of de reis- of onkostenvergoeding verschuldigde belastingen en premies sociale verzekering zijn voor rekening van BAAS. Het bedrag aan BTW dat van toepassing is op het honorarium of de reis- of onkostenvergoeding zijn voor rekening van Opdrachtgever. BAAS vrijwaart de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium en de onkostenvergoeding.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij de declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de wijze en in de valuta zoals in de declaratie aangegeven tenzij anders overeengekomen.
5.2 De declaraties zullen een gespecificeerde opgave bevatten van het aantal uren en de overige kosten zoals reiskosten.
5.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. Indien betaling achterwege blijft, kan BAAS met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6. Incassokosten

6.1 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van enige betaling uit hoofde van de overeenkomst, dan verbeurt hij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
6.2 Indien BAAS hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

7. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Opdrachtgever

Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Als BAAS daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting. De werkruimte en toebehoren dienen te voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

8. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door Opdrachtgever bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
8.2 BAAS kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten.

9. Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk

9.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de overeenkomst of de uitvoering daarvan toe te rekenen is aan Opdrachtgever, zal BAAS de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
Alle termijnen die in een overeenkomst van opdracht zijn opgenomen, zullen nooit als fatale termijnen aan te merken zijn. Opdrachtgever en BAAS zullen in zulke gevallen in overleg treden om de situatie te bespreken
9.2 BAAS behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar dienstverlening, prijzen of haar dienstverlening stop te zetten.

10. Duur en afsluiting van de (uitvoering van de) overeenkomst

De duur van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. BAAS kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de overeenkomst zal zijn. De opdracht is afgerond wanneer de eindafrekening is verstuurd naar opdrachtgever en BAAS en deze afrekening ook als zodanig is benoemd door BAAS in een mailbericht aan Opdrachtgever.

11. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

11.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst. Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
11.2 Indien Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt BAAS zich het recht voor op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij stopzetting door Opdrachtgever worden 3 maanden in rekening gebracht op basis van het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag. BAAS behoudt de aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.
11.3 BAAS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
11.4 Voorts is BAAS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.5 BAAS kan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. BAAS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van BAAS (eigenaar). Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik van zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 In het kader van de overeenkomst zullen door BAAS alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
13.2 BAAS zal de gegevens van Opdrachtgever niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:

  • op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  • ter bescherming van de rechten of het eigendom van Letizia M. Baas arbeidsvoorwaarden en P&O;
  • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
    ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van derden.

13.3 Opdrachtgever zal zonder toestemming aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van BAAS en haar dienstverlening, dan wel de door hem van BAAS ontvangen rapportage ter beschikking stellen aan derden.

14. Overmacht

14.1 BAAS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BAAS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BAAS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. BAAS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering van de opdracht verhinderd, intreedt nadat BAAS haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 BAAS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zover BAAS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BAAS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke opdracht.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens BAAS heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze vermeende aanspraak jegens BAAS schriftelijk aan BAAS mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens BAAS een half jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor BAAS aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.
15.2 Iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aan BAAS in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 50.000,00 (inclusief BTW)
15.3 Iedere aansprakelijkheid van BAAS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering (en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is.
15.4 BAAS is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BAAS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.5 BAAS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van BAAS gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad, ernstig verwijtbaar handelen van de bestuurder dan wel indien BAAS heeft gehandeld in strijd met een op haar persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens een derde. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 15 geldt niet voor opzet of grove schuld van BAAS. 
15.6 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan BAAS door Opdrachtgever gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
15.7 Indien de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan BAAS verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door BAAS aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is BAAS niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

16. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillen

De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die ontstaan uit offertes/aanbiedingen en/of overeenkomsten, hoe ook genaamd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.