Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw is ingediend

Vanaf 2014 moet in alle pensioenregelingen worden uitgegaan van pensioenrichtleeftijd 67 jaar en een lagere maximale opbouw per jaar. Ook de lijfrenteaftrek wordt vanaf volgend jaar beperkt. Dit ligt al vast in wetgeving.
In het Regeerakkoord van oktober 2012 was een verdere inperking van 'het Witteveenkader' overeengekomen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft hiertoe op 15 april 2013 het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen bij de Tweede Kamer ingediend.
 
Het is de bedoeling dat de meeste wijzigingen per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 ingaan. In het Sociaal Akkoord (11 april 2013) heeft het Kabinet de sociale partners echter tot 1 juni 2013 te mogelijkheid gegeven met alternatieven te komen. Het is dus de vraag of het wetsvoorstel zonder aanpassingen de eindstreep haalt. Hieronder een overzicht op hoofdlijnen. 

Versobering pensioenopbouw

In de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) wordt nog uitgegaan van een te bereiken pensioen van 70% van het laatstverdiende loon in 37 jaar. Het voorliggende wetsvoorstel heeft als uitgangspunt een pensioen van 70% van het gemiddelde loon in 40 jaar.

Concreet: de voorgestelde maximale opbouw vanaf 2015 in een eindloonregeling is 1,55% en in een middelloonregeling 1,75% (premiestaffels in beschikbare premieregeling dalen eveneens).
 
Naast een beperking in de jaarlijkse opbouw wordt een maximaal pensioengevend salaris van
€ 100.000 ingevoerd (jaarlijks te indexeren op basis van loonontwikkeling). Dit salaris geldt bij een volledig dienstverband en de AOW-franchise moet er nog op in mindering worden gebracht. Over een salaris boven het grensbedrag wordt pensioenopbouw niet meer fiscaal ondersteund.

Versobering lijfrente en dotatie oudedagsreserve

Ook de fiscale ruimte voor lijfrenteaftrek en de dotatie oudedagsreserve worden beperkt. Dit betreft zowel het percentage van de grondslag als het meetellende inkomen (maximaal € 100.000).
 
Op basis van de cijfers 2013 (jaarlijks te indexeren) wordt de maximale dotatie oudedagsreserve 8,9% (nu 12%) met een absoluut maximum van € 7.847 (nu € 9.542). Voor de jaar- en reserveringsruimte wordt het maximale premiepercentage 12,7% over een maximaal inkomen (vóór aftrek van de franchise) van € 100.000.