Nieuw ontslagrecht op komst

Het wetsvoorstel dat eerder was ingediend, is inmiddels - met enkele wijzigingen - aangenomen door de Tweede Kamer en dat zal vermoedelijk ook in de Eerste Kamer het geval zijn. Alle lichten voor invoering staan op groen.
 
De eerder beoogde aanpassing van het zogenaamde ‘ketenbeding’ per 1 juli 2014 voor de extra bescherming van flexwerkers is uitgesteld naar 1 juli 2015. Vanaf die datum krijgen werkgevers minder mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan en worden er beperkingen gesteld aan bijvoorbeeld het proeftijdbeding, het concurrentiebeding, nul-urencontracten en het uitzendbeding. 
 
Tot 1 juli 2015 verandert er niets. Op basis van de huidige ketenregeling is het toegestaan dat u een werknemer binnen een periode van 36 maanden drie contracten voor bepaalde tijd aanbiedt. De derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, mits de periode van drie jaar 
niet wordt overschreden en mits tussen de contracten geen tussenpozen gelegen zijn van meer dan drie maanden. Bij cao kan van deze ketenbepaling worden afgeweken.
 
Wat verandert er vanaf 1 juli 2015? 
Vanaf 1 juli 2015 wordt de periode waarin u tijdelijke contracten aan mag bieden, verkort naar twee jaar. In deze periode mag u nog steeds drie tijdelijke contracten aanbieden en wordt het vierde contract een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking tussen de contracten moet vanaf deze datum minimaal zes maanden bedragen (nu drie maanden). Bij cao kan alleen nog worden afgeweken van de ketenbepaling (maar niet van de periode van zes maanden) indien het werken met tijdelijke contracten gegeven de aard van het werk noodzakelijk is, met dien verstande dat het aantal contracten ten hoogste kan worden gesteld op zes in een periode van vier jaar.