‘Gouden handdruk’ direct belast

De werknemer die in 2014 of later een ontslagvergoeding krijgt, moet (volgens een nog goed te keuren wetsvoorstel) direct belasting betalen over deze vergoeding tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). Het is dan niet meer mogelijk om de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht en gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling.

Regeling tot 2014

Als een werknemer bij ontslag recht heeft op een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’), dan behoort deze ontslagvergoeding tot het loon. De werknemer kan er voor kiezen om voor de ontslagvergoeding een stamrecht te bedingen. De ontslagvergoeding wordt dan omgezet in een aanspraak op periodieke uitkeringen. Pas vanaf het moment waarop de periodieke uitkeringen worden ontvangen, wordt belasting betaald. Naast uitstel van belastingheffing kan dit een voordeel opleveren als de periodieke uitkeringen in een lagere belastingschijf vallen.

Verval stamrechtvrijstelling 

Volgens het wetsvoorstel vervalt met ingang van 2014 de stamrechtvrijstelling. De werknemer die in 2014 of later een ontslagvergoeding krijgt, moet altijd direct belasting betalen over deze vergoeding tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). Het nettobedrag verhoogt vanaf het daarop volgende jaar de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. 

Wat gebeurt er met bestaande stamrechten?

Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten blijven de huidige regels van toepassing ongeacht waar deze stamrechten zijn ondergebracht. Het blijft dus mogelijk om deze stamrechten te gebruiken voor een periodieke uitkering. Vanaf 2014 wordt ook de mogelijkheid gegeven om het stamrecht in één keer uit te keren zonder heffing van revisierente. Als deze eenmalige uitkering in 2014 plaatsvindt, dan wordt slechts 80% van de uitkering belast (80%-regeling). Nadeel is dat over deze uitkering ineens belasting verschuldigd is volgens het progressieve tarief. Daar staat tegenover dat de uitkering ineens voor de inhouding van de premies Zorgverzekeringwet voordelig kan uitpakken. 
 
Omdat iedere situatie weer anders is, is een algemeen advies niet te geven. Hebt u een stamrechtvoorziening, laat u zich dan ook goed adviseren.