Voorwaarden Ouderschapsverlof

Vanaf 2009 geldt voor werknemers een ouderschapsverlof van 26 weken.

Als een werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, moet hij dat ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum aanvragen. Een werknemer die bijvoorbeeld per 15 mei 2017 verlof wil, moet daarvoor dus uiterlijk 15 maart 2017 een aanvraag indienen.

Per 1-1-2015 is de wetgeving verder verruimd wat betreft de mogelijkheden tot opname van het ouderschapsverlof.

Het verlof bedraagt maximaal het overeengekomen uren per week gerekend over een periode van 26 weken en is tenzij het bij CAO of personeelsregeling anders is geregeld, onbetaald.

Voorwaarden zijn:

  • De aanvrager is ouder of verzorger van het kind (eigen kind, adoptiekind of erkend kind). De aanvraag kan ook worden gedaan voor een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. In dat geval moet uit de Basisregistratie Personen bij de gemeente blijken dat ouder en kind op hetzelfde adres wonen.
  • Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen
  • Het kind waarvoor verlof wordt aangevraagd mag niet ouder zijn dan 8 jaar
  • Bij meerlingen geldt het ouderschapsverlof voor elk kind afzonderlijk. Bij pleegkinderen geldt dit niet en wordt het ouderschapsverlof maar eenmalig toegekend.  
  • De aanvraag kan worden ingediend zodra het dienstverband begint. Dit betekent ook dat wanneer u van baan wisselt en bij de oude werkgever niet al het ouderschapsverlof heeft opgenomen, u het restant bij de nieuwe werkgever kunt opnemen.
  • Het is aan de ouder te bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Voltijds, parttime of in verschillende periodes in de eerste acht jaar.
  • Op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang, kan de werkgever na overleg met de werknemer, de gewenste invulling van de verlofopname wijzigen, tot vier weken voor het begin van het verlof.
  • Op grond van bijzondere situaties kan de werknemer de opname van het ouderschapsverlof beëindigen. In principe vervalt daarmee het resterende deel van het ouderschapsverlof. Dit is niet aan de orde in geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • Na het ouderschapsverlof herleeft het recht op de oude arbeidsduur.
  • Het opnemen van ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de sociale verzekeringswetten zoals WW of WIA.

Bron: E.e.a. gebaseerd op artikel 6.1 e.v. Wet Arbeid en Zorg, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbeeld aanvraag ouderschapsverlof

Kijk hier voor informatie over geboorteverlof