Let op gevolgen modernisering Ziektewet

Nu ‘verdwijnen’ deze werknemers nog in het vangnet van de Ziektewet, maar straks moeten werkgevers daar mogelijk extra premie voor gaan betalen.
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters(BeZaVa) van kracht. De nieuwe wet heeft vooral gevolgen voor werkgevers die werknemers in dienst hebben van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals medewerkers met een 
contract voor bepaalde tijd, zieke oproepkrachten en werklozen zonder WW-uitkering als zij (opnieuw) ziek zijn geworden binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers worden ook verantwoordelijk voor de instroom van deze categorie (ex)werknemers in de WIA en gaan een premie betalen die aan deze instroom gerelateerd is.
 
De BeZaVa stelt vanaf 2014 drie afzonderlijk gedifferentieerde premies vast voor de werkgever, waarvan er twee nieuw zijn:
  • een premie Ziektewet welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters in de Ziektewet;
  • een premie Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ‘flex’ welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters vanuit de Ziektewet in de WGA;
  • een premie WGA ‘vast’: dit is de premie zoals de werkgever die nu betaalt. De WGA-uitkeringen van (ex)werknemers worden maximaal voor 10 jaar aan de werkgever toegerekend. Vanaf 2016 worden beide WGA premies samengevoegd.
Gegevens controleren en beschikking aanvragen
Het UWV stuurt nog dit jaar een brief aan de werkgevers waarin wordt vermeld welke vangnetters in 2012 voor het eerst een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Deze brief is de basis voor de Belastingdienst voor de vaststelling van de premie die werkgevers moeten gaan 
betalen.
Controleert u deze gegevens van het UWV goed en vraag zonodig de beschikking van de concrete werknemer aan. Het opvragen van de beschikkingen kan binnen vier weken na ontvangst van de brief van het UWV. Als de gegevens niet kloppen, kunt u bezwaar aantekenen. Zorg dus dat uw verzuimadministratie up to date is.
Verder is het aan te bevelen dat u nog eens goed kijkt of uw verzuimbeleid aan alle wettelijke eisen voldoet. Gelet op de mogelijke financiële gevolgen hebben werkgevers er belang bij dat zoveel mogelijk ingezet wordt op tijdige re-integratie van zieke werknemers.