Alternatief voor beschikking geen loonheffingen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de beschikking geen loonheffingen (wetsvoorstel BGL) in behandeling. De BGL is bedoeld als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Een van de redenen voor het wetsvoorstel BGL is de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de controle op de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Van diverse kanten zijn alternatieven voor de BGL aangedragen. Werkgeversorganisaties, zzp-organisaties en vakbonden stelden een benadering per sector voor, met de mogelijkheid voor een opdrachtgever om in één keer zekerheid vooraf te krijgen voor alle zzp’ers die hij contracteert.

De staatssecretaris van Financiën heeft dit alternatief overgenomen en uitgewerkt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij de gevolgen voor het wetsvoorstel BGL uiteengezet. Voor het fiscale recht of het sociale zekerheidsrecht is geen verschil in behandeling per sector. Wel kan door een sectorale benadering rekening worden gehouden met specifieke terminologie, afspraken en regelgeving op ander vlak.

Op basis van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal de Belastingdienst de aard van de arbeidsrelatie beoordelen. Zowel belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers als individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen (model)overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Aan het oordeel van de Belastingdienst over een overeenkomst kunnen partijen zekerheid ontlenen voor het al dan niet moeten inhouden van loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten op het internet plaatsen. Dat geeft andere opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid om deze te gebruiken. Onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving geldt het oordeel van de Belastingdienst over een voorgelegde overeenkomst voor een periode van vijf jaar.

De Belastingdienst zal zelf modelovereenkomsten opstellen zonder sectorale elementen. Deze modelovereenkomsten kunnen in meerdere sectoren worden gebruikt en zullen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Voor zover partijen aan een dergelijke modelovereenkomst geen bepalingen toevoegen die afbreuk doen aan de inhoud van de modelovereenkomst en in overeenstemming met de overeenkomst wordt gewerkt, zijn partijen gevrijwaard van loonheffingen.

De staatssecretaris streeft ernaar dat in het najaar circa 40 modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst zijn te vinden. Als in de Tweede Kamer voldoende draagvlak is voor dit alternatief voor de BGL zal het wetsvoorstel BGL worden aangepast. Dat komt neer op het laten vervallen in de huidige wetgeving van de bepalingen die betrekking hebben op de VAR. Het vooraf beoordelen en bekendmaken van overeenkomsten is al onderdeel van het vooroverleg zoals de Belastingdienst dat regelmatig met het bedrijfsleven heeft. Nieuwe wetgeving is daarvoor niet nodig.