UWV ontslagprocedure

29-05-2015

De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verzoek om ontbinding op andere ontslaggronden moet bij de kantonrechter worden ingediend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nadere regels gepubliceerd voor de ontslagprocedure bij het UWV. Uitgangspunt is dat een verzoek binnen vier weken vanaf het moment dat een volledig verzoek is ontvangen wordt afgehandeld. De termijn kan verlengd worden, bijvoorbeeld wanneer het UWV advies inwint van de Ontslagadviescommissie. De mogelijkheid om dat advies in te winnen bestaat alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Het UWV publiceert een formulier waarmee de werkgever zijn verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst indient. De werkgever moet in zijn verzoek om toestemming de ontslagreden(en) vermelden en toelichten. Hij moet voldoende gegevens en bescheiden aanleveren om het verzoek inhoudelijk te kunnen beoordelen. Voordat het UWV toestemming verleent, krijgt de werknemer de gelegenheid tot verweer. Bij een herhaald verzoek om toestemming voor opzegging na een eerdere afwijzing door het UWV moet de werkgever met nieuw gebleken feiten en omstandigheden komen om directe afwijzing van het herhaalde verzoek te voorkomen.

Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008